030 - 820 00 20
Menu

Geplaatst: 20 maart 2019

Aandachtspunten belastingaangifte 2018

In principe moet uw aangifte inkomstenbelasting 2018 voor 1 mei 2019 bij de belastingdienst zijn ingediend. Deze termijn wordt voor cliënten van Van helder verlengd tot 1 mei 2020. Om u alvast in de juiste ‘stemming’ te brengen heeft de belastingdienst in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten voor dit aangiftejaar bekendgemaakt.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  1. restant persoonsgebonden aftrek;
  2. eigen woning en echtscheiding;
  3. hypotheekverhoging voor de eigen woning;
  4. starters op de woningmarkt;
  5. studiekosten;
  6. resultaat overige werkzaamheden;
  7. afkoop lijfrente;
  8. onjuiste verdeling tussen fiscaal partners;
  9. ervenrekening (bankrekening erflater);
  10. cryptovaluta.Geplaatst: 19 februari 2019

Arts mag worden bevraagd

De Belastingdienst mag contact opnemen met een arts om bijvoorbeeld de juistheid van aftrek voor een dieet te controleren. “Artsen mogen weigeren om aan de informatieplicht ten behoeve van de belastingheffing van derden te voldoen, omdat zij vanwege hun beroep tot geheimhouding verplicht zijn. Dit betekent echter niet dat het de belastingdienst niet is toegestaan om informatie of toelichtingen bij een arts op te vragen.” Het recht op privacy van de belastingplichtige wordt hier gewaarborgd door het verschoningsrecht waar een arts zich op kan beroepen. De belastingdienst mag dus informatie bij een arts in te winnen. Er zijn immers situaties denkbaar waarbij een belastingplichtige zijn arts toestemming geeft of heeft gegeven om de medische informatie aan de inspecteur te verstrekken.

De opgevraagde informatie mag alleen in het kader van de heffing worden gebruikt. De privacy van belastingplichtige blijft geborgd doordat de belastingdienst op grond van artikel 67 AWR tot geheimhouding van alle informatie die zij heeft verplicht is.

 
Geplaatst: 6 februari 2019

Kabinet verruimt werkkostenregeling voor mkb

De werkkostenregeling wordt verruimd. Dit heeft de ministerraad vrijdag 1 februari jl. besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De verruiming levert vooral een voordeel voor het mkb op.

Het percentage van het totale fiscale loon dat werkgevers onbelast mogen vergoeden of verstrekken wordt verhoogd van 1,2 naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Daarmee hebben met name midden-en kleinbedrijven voordeel van de verruiming.

Daarnaast wordt de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen.

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet vorig jaar augustus beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven, meldt het kabinet.
Geplaatst: 16 januari 2019

Downloaden bankbestanden

Beschikt u nog niet over een automatische boekhoudkoppeling dan is het raadzaam om periodiek een download te maken van uw bankdata.

U kunt via internetbankieren uw digitale bankbestanden downloaden. Om uw bankafschriften veel sneller en efficiënter te kunnen verwerken in uw administratie, hebben wij deze download nodig. Dit bestand kunnen wij vervolgens importeren in uw administratie.

De hiervoor benodigde bestanden worden MT940 of CSV bestanden genoemd. Afhankelijk van waar u bankiert kunt u maximaal tot 1,5 jaar terug bestanden downloaden. Doet u dit daarom tijdig, hiermee voorkomt u dat wij onnodig meer tijd aan uw administratie moeten besteden en helaas hiervoor extra kosten in rekening moeten brengen.

Het handmatig downloaden is niet voor iedere bank nodig, voor de navolgende banken (ABN-AMRO, ING Bank, Rabobank en KNAB) kunnen wij een automatisch boekhoudkoppeling instellen..

Op werkdagen worden uw dagafschriften dan automatisch ingelezen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Van helder.
Geplaatst: 12 december 2018

Fiscus mag huurcontracten opvragen voor controle waarde box-3-panden

De inspecteur van de Belastingdienst kan zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat de huurcontracten van belang zouden kunnen zijn voor de belastingheffing, oordeelt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in navolging van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De zaak draaide om de aangifte IB/PVV 2010 van een man die in box 3 melding had gemaakt van een aantal onroerende zaken ter waarde van ruim acht ton. De inspecteur verzocht de belastingplichtige om de huurcontracten daarvan te overleggen en wilde ook toestemming om de panden inpandig op te mogen nemen. Nadat de pandeigenaar daar niet op reageerde legde de inspecteur een informatiebeschikking op.

In hoger beroep ging het alleen nog om de vraag of de inspecteur de huurcontracten mocht opvragen. Het Hof is daarover van oordeel ‘dat, in overweging nemend dat partijen van mening verschillen over de vraag hoe de waarde in het economische verkeer van de panden in 2010 moet worden vastgesteld, en dat de methode van waardevaststelling nog open ligt en dus ook niet op voorhand vaststaat of wel of niet een huurwaardekapitalisatiemethode wordt gebruikt, de Inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de huurcontracten van belang zouden kunnen zijn voor de belastingheffing van belanghebbende.’
Geplaatst: 6 december 2018

Ook zonder zelfstandig declaratierecht kan sprake zijn van ondernemerschap

Op 30 november 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. Een kaakchirurg (in opleiding) werkte in een ziekenhuis op basis van een contract met een maatschap. Haar inkomsten daaruit had zij aangegeven als winst uit onderneming. Eerder stelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep dat het ontbreken van het eigen declaratierecht betekende dat zij geen ondernemer kon zijn. Ook speelde een rol –volgens het Gerechtshof – dat de maatschap 50% van haar declaraties doorbetaalde.

De Hoge Raad heeft nu aangegeven dat deze twee argumenten op zich niet voldoende zijn om het ondernemerschap te ontzeggen. De Hoge Raad vindt namelijk dat het ontbreken van het declaratierecht in samenhang met de andere voor het ondernemerschap belangrijke vereisten moet worden bezien, zoals continuïteit, lopen van ondernemersrisico etc. De zaak is nu verwezen naar het Hof Den Bosch om opnieuw te beoordelen. In 2015 hebben de medisch specialisten het zelfstandig declaratierecht verloren, en mede daarom hun structuur aangepast. Ook in dat verband zal het vervolg van deze kwestie belangrijk zijn. De definitieve uitspraak van het Hof Den Bosch zal waarschijnlijk nog enige tijd op zich laten wachten. Wij houden u op de hoogte.

 
Geplaatst: 26 november 2018

Studiekosten: in 2018 nog aftrekbaar

Studiekosten zijn dit jaar nog aftrekbaar. De aftrek van studiekosten en/of opleidingskosten is beperkt tot kosten die u maakt om daarmee (een beter) inkomen te gaan verwerven,inkomsten uit arbeid of winst.

Deze aftrek is beperkt tot het college- of inschrijfgeld, de les-, cursus- en examengelden én de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. Daarbij is computerapparatuur expliciet uitgesloten. Werkt u in loondienst? Dan kan uw werkgever een vrije vergoeding geven voor aanvullende scholingsuitgaven die u ‘als student’ zelf niet kan aftrekken.

 
Geplaatst: 15 november 2018

Eindejaartips 2018

Inmiddels is het jaar 2018 al weer bijna om en komt de jaarwisseling al weer snel in zicht. Taditioneel hebben wij weer onze eindejaartips samengesteld met daarin diverse fiscale aandachtspunten en tips.

Klik hier om de PDF te bekijken.
Geplaatst: 6 november 2018

Ook buitenlandse bankrekeningen moeten aangegeven worden

Iemand die woont in Nederland moet in box III al het vermogen opgeven, waar dat ook ter wereld wordt aangehouden. Hierover bestaan hardnekkige misverstanden.
Zeer onlangs is er weer een uitspraak geweest van een Rechtbank waarin een door de belastingdienst opgelegde boete in stand is gebleven. Het ging om een belastingplichtige die woonde en werkte in Nederland, maar in Duitsland een bankrekening had. Dat saldo had de betreffende persoon niet opgegeven in zijn aangifte omdat hij dacht dat dat niet nodig was. De inspecteur corrigeerde de aangifte en legde 100% boete op, uiteindelijk verminderd tot 40%. De Rechtbank zag geen aanleiding om deze boete te verminderen.
Het is dus belangrijk om alle vermogensbestanddelen waar ook ter wereld aan te geven. Bij het maken van de aangifte kan vervolgens worden beoordeeld of het verdrag met het “andere” land aanleiding geeft voor een vrijstelling in Nederland. Dat is bijna altijd zo met onroerende zaken (bijvoorbeeld een tweede huis in het buitenland) maar bijna nooit met een bankrekening.
Geplaatst: 17 oktober 2018

Afschaffing dividendbelasting gaat definitief niet door!

De 1,9 miljard euro die vrijkomt nu het kabinet de dividendbelasting toch niet afschaft, gaat onder meer naar de verlaging van de winstbelasting.

Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de vennootschapsbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd, schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in een Kamerbrief.

De brief ging maandagavond naar de Kamer, nadat premier Mark Rutte eerder op de dag bekendmaakte dat het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting definitief van tafel heeft geveegd.

Snel sprak de verwachting uit dat het vervangend pakket met maatregelen op meer draagvlak kan rekenen. Zo heeft de verlaging van de vennootschapsbelasting volgens hem een aantoonbaar positief effect op de economische groei. Bij de afschaffing van de dividendbelasting ontbrak die wetenschappelijke onderbouwing.

Winstbelasting verder omlaag

Het kabinet was al van plan de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te verlagen van 25 naar 22,25 procent. Het tarief voor het midden- en kleinbedrijf zou van 20 naar 16 procent verlaagd worden. In de nieuwe plannen die Snel heeft ontvouwd, komen de tarieven in 2021 uit op respectievelijk 20,5 en 15 procent.

Grote bedrijven moeten wel wat langer wachten op verlaging van de winstbelasting. De eerste stap die voor volgend jaar gepland stond, gaat niet door. In de twee jaar daarna daalt de belasting op bedrijfswinsten boven de 200.000 euro echter wel een stuk sneller dan voorzien.

Ook werkgeverslasten verder omlaag

De inperking van een gunstige belastingregeling voor buitenlandse werknemers gaat wel door, maar er komt een overgangsregeling voor expats die daar al in 2019 of 2020 door zouden worden getroffen. Om het ondernemersklimaat verder te verbeteren, wordt vanaf 2021 structureel 200 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen.

Het kabinet verzacht daarnaast de pijn voor directeuren-grootaandeelhouders, die voortaan belasting moeten gaan betalen op hoge leningen die zij afsluiten bij hun eigen onderneming. Ook wordt het innovatieve bedrijven met een extra belastingkorting makkelijker gemaakt om te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Alle maatregelen bij elkaar zijn goed voor een bedrag van circa 1,9 miljard euro structureel vanaf 2020. Dat is ook het bedrag dat gemoeid was met de afschaffing van de dividendbelasting.