030 - 820 00 20
Menu

Geplaatst: 17 oktober 2018

Afschaffing dividendbelasting gaat definitief niet door!

De 1,9 miljard euro die vrijkomt nu het kabinet de dividendbelasting toch niet afschaft, gaat onder meer naar de verlaging van de winstbelasting.

Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de vennootschapsbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd, schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in een Kamerbrief.

De brief ging maandagavond naar de Kamer, nadat premier Mark Rutte eerder op de dag bekendmaakte dat het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting definitief van tafel heeft geveegd.

Snel sprak de verwachting uit dat het vervangend pakket met maatregelen op meer draagvlak kan rekenen. Zo heeft de verlaging van de vennootschapsbelasting volgens hem een aantoonbaar positief effect op de economische groei. Bij de afschaffing van de dividendbelasting ontbrak die wetenschappelijke onderbouwing.

Winstbelasting verder omlaag

Het kabinet was al van plan de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te verlagen van 25 naar 22,25 procent. Het tarief voor het midden- en kleinbedrijf zou van 20 naar 16 procent verlaagd worden. In de nieuwe plannen die Snel heeft ontvouwd, komen de tarieven in 2021 uit op respectievelijk 20,5 en 15 procent.

Grote bedrijven moeten wel wat langer wachten op verlaging van de winstbelasting. De eerste stap die voor volgend jaar gepland stond, gaat niet door. In de twee jaar daarna daalt de belasting op bedrijfswinsten boven de 200.000 euro echter wel een stuk sneller dan voorzien.

Ook werkgeverslasten verder omlaag

De inperking van een gunstige belastingregeling voor buitenlandse werknemers gaat wel door, maar er komt een overgangsregeling voor expats die daar al in 2019 of 2020 door zouden worden getroffen. Om het ondernemersklimaat verder te verbeteren, wordt vanaf 2021 structureel 200 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen.

Het kabinet verzacht daarnaast de pijn voor directeuren-grootaandeelhouders, die voortaan belasting moeten gaan betalen op hoge leningen die zij afsluiten bij hun eigen onderneming. Ook wordt het innovatieve bedrijven met een extra belastingkorting makkelijker gemaakt om te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Alle maatregelen bij elkaar zijn goed voor een bedrag van circa 1,9 miljard euro structureel vanaf 2020. Dat is ook het bedrag dat gemoeid was met de afschaffing van de dividendbelasting.
Geplaatst: 2 oktober 2018

Beperking afschrijving vastgoed

Een BV kan op een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot op de helft van de WOZ-waarde, en op een beleggingspand tot op de WOZ-waarde. Dat verschil in bodemwaarde vervalt per 1 januari 2019: de BV kan dan op alle gebouwen nog slechts afschrijven tot op de WOZ-waarde. Dit zal tot het gevolg hebben dat BV’s vaak niet meer kunnen afschrijven op het praktijkgebouw: wanneer de fiscale boekwaarde lager is dan de WOZ-waarde mag er niet meer worden afgeschreven.

Als de fiscale boekwaarde van het gebouw door afschrijvingen vóór 2019 al lager is dan de WOZ-waarde, hoeft geen opwaardering plaats te vinden. Deze afschrijvingsbeperking geldt uitsluitend in de vennootschapsbelasting; voor inkomstenbelasting ondernemers blijft het mogelijk om een gebouw in eigen gebruik af te schrijven tot 50% van de WOZ-waarde.

 
Geplaatst: 19 september 2018

Prinsjesdag

Op dinsdag 18 september jl. is de jaarlijkse miljoenennota weer aangeboden. Een belangrijk onderdeel daarvan is uiteraard het belastingstelsel. De koning noemde het in de Troonrede de “modernisering van het belastingstelsel”. Inmiddels is ook de inhoud van de verschillende wetgeving 2019-2020 bekend gemaakt. Wij zullen u daar op hele korte termijn uitgebreider over informeren; in dit nieuwsbericht enkele opvallende highlights.

Het meest bekende onderdeel de afschaffing van de dividendbelasting is verwerkt in alle verzamelwetgeving die alleen in zijn geheel kan worden aangenomen, de afschaffing van de dividendbelasting kan dus niet apart weggestemd worden.

Onder de naam vlaktaks gaat het stelsel van de inkomstenbelasting op de schop. In plaats van de huidige vier schijven komen er twee, met lagere tarieven. Het basistarief voor inkomens tot 68.507 euro wordt 36,93 procent. Voor hogere inkomens komt een toptarief van 49,5 procent. De hypotheekrenteaftrek wordt navenant verlaagd, in stapjes van 3 procent, maar pas vanaf 2020. Het lage btw-tarief – dus vooral de boodschappen – stijgt van 6 naar 9 procent. De vennootschapsbelasting op bedrijfswinsten gaat omlaag: het lage tarief (tot een winst van twee ton) van 20 tot 16 procent; het hoge tarief van 25 tot 22,25 procent bij winsten boven € 200.000; daaronder gaat het 16% tarief gelden. De stijging van het box II tarief wordt iets minder zwaar, waar eerder een stijging naar 28,5% was aangekondigd blijft deze beperkt tot 26,9%.
Geplaatst: 6 september 2018

Belastingdienst trekt goedkeuring Uniforce in

Het Uniforce-concept – waarbij een zelfstandige zonder personeel wordt ‘omgekat’ naar een directeur-grootaandeelhouder van een BV – komt te vervallen. De Belastingdienst heeft de vaststellingsovereenkomst (VSO) met Uniforce opgezegd, vanwege het vervallen van de VAR en de invoering van de Wet DBA, en de kortgedingrechter heeft die opzegging geaccordeerd. Uniforce gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. De huidige VSO loopt door tot 1 januari 2020. Tot die tijd zijn uniforcers en hun opdrachtgevers gevrijwaard, zo stelt het bedrijf Uniforce. Dit soort structuren komen vaker voor, voorzichting hierbij is dus geboden! De houdbaarheid lijkt beperkt.

 
Geplaatst: 29 augustus 2018

Nieuwe look Twinfield

Boekhoudprogramma Twinfield heeft aangekondigd definitief binnekort over te stappen op hun nieuwe look en feel. Dit zal betekenen dat op korte termijn iedereen in de nieuwe omgeving zal werken in Twinfield. Hierin zitten ook een paar nieuwe handige functies waaronder snelle toegang tot je veelgebruikte functies, je favorieten.
Geplaatst: 21 augustus 2018

ZZP-er: één grote opdrachtgever, en toch ondernemer!

Nederland kent ruim een miljoen ZZP-ers. Die mannen en vrouwen willen allemaal als ondernemer worden behandeld door de Belastingdienst. Bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap is het aantal opdrachtgevers een belangrijk criterium. Hof Den Haag heeft dat recent genuanceerd: een paprikadraaier met één grote opdrachtgever, goed voor 90% diens omzet, werd als ondernemer aangemerkt.

Het Haagse Hof legt het ondernemersbegrip ruim uit door de paprikedraaier te kwalificeren als beoefenaar van een zelfstandig beroep. Bij dat ondernemerschap is bepalend dat de belastingplichtige zijn werkzaamheden zelfstandig voor eigen rekening en risico verricht én dat hij ondernemersrisico loopt. Het investeren in activa is daarbij minder van belang, en – zo blijkt uit deze uitspraak – ook het aantal opdrachtgevers.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer dat ZZP-ers de gemoederen in Den Haag bezig blijven houden. De beoordeling van het ondernemerschap blijkt ook nu nog steeds niet éénduidig te beantwoorden en afhankelijk is van diverse feiten en omstandigheden.
Geplaatst: 7 augustus 2018

NZA heeft monitor mondzorg 2018 gepubliceerd

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert periodiek haar monitor mondzorg. Deze monitor brengt de ontwikkelingen in de mondzorg tussen 2013 en 2016 in kaart. Daarbij wordt gekeken naar tarief- en omzetontwikkeling, de effecten van beleidswijzigingen en de verschillen tussen aanbieders van mondzorg. Conclusie van de NZA is dat de omzet in de periode 2013-2016 gemiddeld per patiënt toeneemt terwijl de tarieven in diezelfde periode zijn gedaald. Omzetstijging bij orthodontie is daarbij relatief het grootste.

De monitor bevat diverse relevante indicatoren en gemiddelden. Zie voor het brondocument: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243564_22/1/
Geplaatst: 4 juli 2018

Kamerbrief over DBA en werken als zelfstandige

Op 21 juni 2018 heeft het ministerie van SZW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de Wet DBA en de uitwerking van maatregelen voor het “werken als zelfstandige”.

Zoals bekend wordt er door de regering gewerkt aan nieuwe wetgeving voor ZZP-ers en de daadwerkelijke handhaving van de Wet DBA. In een recent gepubliceerde brief heeft de regering de stand van zaken aangegeven. Er wordt onder meer aan de volgende zaken gewerkt: verduidelijken van het gezagscriterium zodat per 1 januari 2019 meer inzicht bestaat of wel of geen sprake is van werkgeversgezag. Ook wordt gekeken of een webmodule kan worden opgemaakt die van te voren zekerheid kan geven aan opdrachtgever en opdrachtnemer of wel of niet in dienstbetrekking wordt gewerkt. Tot slot zal nog onderzoek worden gedaan naar het Europese recht, en wordt gekeken naar de tariefopbouw van zelfstandigen en hun opdrachten.

Voor wat betreft de Wet DBA gaat de belastingdienst het toezicht vanaf 1 juli 2018 aanscherpen en wordt er gehandhaafd bij kwaadwillenden. Daarbij zullen 100 opdrachtgevers geselecteerd worden om te bezoeken en wordt zo goed mogelijk gespreid over verschillende sectoren. Daarbij gaat de belastingdienst in gesprek over de werkwijze tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het zal voor de belastingdienst echter heel moeilijk blijven om een dienstbetrekking, en kwaadwillendheid, aan te tonen.

 
Geplaatst: 27 juni 2018

Nog voor zomerreces opheldering over vervanging Wet DBA

Minister Koolmees legt de Tweede Kamer nog voor het zomerreces voor wat hij in gedachten heeft om de Wet DBA te vervangen. Voor het overleg krijgen de parlementariërs nog een schriftelijke uiteenzetting van zijn plannen in een zogeheten ‘hoofdlijnenbrief’. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Koolmees voor het overleg met de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog om tafel zou gaan met betrokken partijen, onder meer werkgevers-, bemiddelaars- en zzp-organisaties. Maar dat overleg wordt over de zomer heen getild. Volgens de minister om hen de kans te geven zich voor te bereiden.
Geplaatst: 7 juni 2018

De barbecue en de fiscus

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de voorjaarsperiode organiseren werkgevers veelal als personeelsuitje een bedrijfsbarbecue. Zoals dat geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers is de werkkostenregeling (WKR) hierop van toepassing. Volgens de WKR mogen werkgevers hun personeelsleden 1,2% van de totale loonsom als onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven.

Werkkostenregeling

Vergoedingen en verstrekkingen aan personeelsleden worden in beginsel fiscaal aangemerkt als loon. De kosten daarvan vallen onder de WKR en zijn belastingvrij als ze door de werkgever daartoe zijn aangewezen en zij in totaal de vrije ruimte (1,2% van de loonsom) niet overschrijden. Overschrijden de vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte, dan moet de werkgever een eindheffing van 80% betalen over het bedrag van de overschrijding. Er zijn vergoedingen en verstrekkingen waarvan de waarde op nihil wordt gesteld, de zogenaamde nihilwaardering. Die vergoedingen en verstrekkingen kunnen dus belastingvrij worden gedaan zonder dat zij invloed hebben op de vrije ruimte.

Bedrijfsbarbecue op de werkplek

Organiseert u de bedrijfsbarbecue op de werkplek dan zijn de kosten van hapjes en drankjes onbelast omdat daarvoor de nihilwaardering geldt. Maaltijden vallen echter niet onder de nihilwaardering. Voor maaltijden op de werkplek geldt een vaste waardering van € 3,35. Dat bedrag vormt loon voor uw werknemers. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon, waardoor het ten koste gaat van de vrije ruimte.

Bedrijfsbarbecue elders

Organiseert u de barbecue buiten kantoor / bedrijf dan zijn de nihilwaardering en de vaste waardering voor maaltijden niet van toepassing. De kosten van de hapjes en de drankjes kunnen dan ten laste van de vrije ruimte worden gebracht, voor zover die nog niet is gebruikt. Overschrijdt het totaal van de kosten de vrije ruimte, dan krijgt u te maken met de eindheffing van 80% over het bedrag van de overschrijding.

Dus kolen aan en vlees erop.