030 - 820 00 20
Menu

Geplaatst: 12 februari 2018

Geen handhaving van de Wet DBA tot 1 januari 2020

Op 9 februari 2018 hebben Minister Koolmees en Staatssecretaris Snel bekend gemaakt dat handhaving van de Wet deregulering arbeidsrelaties is opgeschort tot 1 januari 2020. Tot die tijd krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boete of naheffingen als achteraf vastgesteld wordt dat de opdrachtnemer eigenlijk in dienstbetrekking werkte. De huidige situatie blijft dus tot 1 januari 2020 onveranderd.

De belastingdienst gaat echter wel handhaven bij opdrachtgevers die als “kwaadwillenden” beschouwd worden en kan aan die groep dus wel boetes en naheffingen opleggen. De belastingdienst moet dan bewijzen dat iemand in dienstbetrekking werkte en er bovendien sprake is van opzettelijke evidente schijnzelfstandigheid. Dit is een zware bewijslast voor de belastingdienst.

De periode tot 1 januari 2020 wordt door het kabinet gebruikt om meer duidelijkheid te geven over het begrip dienstbetrekking en om nieuwe wetgeving voor te bereiden omtrent de arbeidsrelatie tussen ZZP’ers en opdrachtgevers.

Praktijkhouders in de huisartsen- en mondzorg werken nu meestal samen met praktijkmedewerkers op basis van modelovereenkomsten van de beroepsverenigingen. Voor hen lijkt er tot 1 januari 2020 dus weinig te veranderen, tenzij men als “kwaadwillend” zou worden beschouwd. Op dit onderwerp komen wij bij de betreffende cliënten nog terug.  Ook voor praktijkmedewerkers verandert er tot 1 januari 2020 weinig, zij blijven geconfronteerd met het feit dat de belastingdienst hun aangifte achteraf toetst op de vraag of wel of niet sprake is van ondernemerschap.
Geplaatst: 27 oktober 2017

Compensatieregeling voor zwangere vrouwelijke ondernemers

Op 17 oktober 2017 heeft demissionair minister Asscher aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een compensatieregeling gaat treffen voor vrouwelijke ondernemers die in de periode 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen van een kind. Het UWV moet deze compensatie gaan uitvoeren. Zodra de regeling is gepubliceerd moeten zelfstandigen die voor de uitkering in aanmerking komen, zich binnen drie maanden melden voor het verkrijgen van deze uitkeringen. De toezegging volgt op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli 2017. De CRvB heeft in deze tussenuitspraak bepaald dat compensatie noodzakelijk is op grond van internationale verdragsbepalingen.

Oude regeling Op grond van de toenmalige Wet arbeid en zorg (Wazo) konden zelfstandigen in verband met zwangerschap en bevalling een uitkering ontvangen. Deze wettelijke regeling werd op 1 augustus 2004 ingetrokken en bevatte overgangsrecht tot 7 mei 2005. Met ingang van 4 oktober 2008 is een vergelijkbare regeling getroffen in de Wet zwangerschap- en bevallingsuitkering Zelfstandigen (ZEZ). In de periode tussen beide regelingen was er echter in het geheel regeling getroffen voor zelfstandigen in verband met zwangerschap en bevalling. Het ontbreken van een regeling bleek echter een schending op te leveren van het VN-vrouwenverdrag. De CRvB heeft dit in haar uitspraak bevestigd en vastgesteld dat er een compensatie moet worden gegeven. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal nu een regeling gaan vormgeven, waarbij deze zelfstandigen alsnog een uitkering kunnen ontvangen van € 5.600.
Geplaatst: 17 oktober 2017

Prinsjesdag 2017

Op de derde dinsdag van september 2017 heeft Koning Willem-Alexander de Troonrede uit gesproken. Hierbij zijn de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Register Belastingadviseurs heeft daarom een Prinsjesdagspecial opgesteld met daarin het Belastingplan 2018. Hierin staan de wijzigingen omtrent jurisprudentie, Europese regelgeving en eerder aangekondigde maatregelen.

 

 
Geplaatst: 4 oktober 2017

Dental Management Game 2017

Ook dit jaar is van helder mede-organisator van het Dental Management Game 2017. Alle laatstejaars tandheelkunde studenten van de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen en Groningen kunnen zich hiervoor inschrijven. Het DMG is vooral bedoeld om inzicht te geven in financiële keuzes waar je als tandarts voor komt te staan na de studie en later als je een eigen praktijk wilt gaan starten dan wel overnemen. Dit doen we aan de hand van een casus. Tijdens de avonden wordt door alle organisatoren informatie aangeleverd en dit moet leiden tot een ondernemingsplan. De Fiscale begrippenlijst zul je hierbij nodig hebben. Alle deelnemers die een voldoende hebben voor het plan gaan in januari 2018 mee met een skireis naar Oostenrijk. Zie ook www.dentalmanagementgame.nl.

 
Geplaatst: 5 september 2017

Masterclass overname tandartsenpraktijk

ABN AMRO Bank organiseert in samenwerking met onder andere Van helder een masterclass “overname tandartsenpraktijk”. Deze vindt plaats op 3 verschillende data en locaties in november 2017. Van helder is aanwezig om u aan te geven hoe een “financieel gezonden” praktijk er uit ziet. De andere partners Dentalair, ABN AMRO en Famed vertellen vanuit hun expertise meer over de overname van een praktijk en de valkuilen die aan de orde zijn.
De uitnodiging met het programma ziet u hier. Aanmelden voor deze leerzame masterclass kan via www.abnamro.nl/tandarts.

 

 

 
Geplaatst: 4 augustus 2017

Vernieuwde app

Bij een vernieuwde website hoort natuurlijk ook een bijbehorende vernieuwde app. In deze app vindt u de nieuwste nieuws-items en de contactgegevens van ons kantoor en uw eigen adviseur. Ook blijft het mogelijk om foto’s van documenten te maken en direct naar ons te mailen. De nieuwe app is te downloaden in de app- of playstore op uw mobiele telefoon of tablet.

 
Geplaatst: 6 juni 2017

Sponsor Dental Runners – Roparun

Met trots kunnen wij u vertellen dat wij ook dit jaar één van de sponsoren waren van de Dental Runners die mee deden aan de Roparun. Dit is een 500 kilometer lange estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam die plaats heeft gevonden in het pinksterweekend begin juni 2017. Dental Runners is een hardloopteam bestaande uit tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten en studenten Tandheelkunde. Met deze deelname hebben de lopers geld ingezameld voor mensen met kanker. Dit jaar is maar liefst ruim € 15.000,- opgehaald. Wij zijn blij dat wij hierin ook ons steentje hebben kunnen bijdragen.

Klik hier voor de banner met alle sponsoren.
Geplaatst: 23 mei 2017

Rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie

Op 22 mei 2017 heeft een groep ambtenaren van diverse ministeries een rapport gepubliceerd waarin 10 varianten worden genoemd voor nieuwe wetgeving. Deze zou de problemen met de wet DBA moeten oplossen. Ook concluderen de ambtenaren dat zzp-ers als groep geen opdrachten hebben verloren door de nieuwe wet DBA. Het is aan het nieuwe kabinet om een keuze te maken uit de 10 varianten, of met hun eigen variant te komen. Wat dit rapport betekent voor de gedoogperiode die tot 31-12-2017 loopt is nog niet bekend.

Volgens de ambtenaren zijn dit de 10 mogelijke varianten:

Alle verschillende regelingen hebben voor- en nadelen en het is de vraag of één van de varianten op zichzelf kan worden ingevoerd. Waarschijnlijk zal voor een combinatie gekozen moeten worden.

Wat dit voor zelfstandig werkende zorgverleners betekent is niet duidelijk. De optie om zelf te kunnen kiezen aan de bovenkant van de markt zou als positief uitgelegd kunnen worden, maar er zijn ook een aantal opties die ook voor zorgverleners vrijwel zeker tot een dienstbetrekking zullen leiden. Het blijft in ieder geval belangrijk om bij lange termijnbeslissingen de te verwachten aanpassingen in de wet mee te nemen.

Het rapport vindt u via deze link
Geplaatst: 10 mei 2017

Afschaffing VAR zet toegankelijkheid zorg onder druk

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de wetgeving die een einde heeft gemaakt aan het “VAR tijdperk”. Als van helder betreuren wij deze wetgeving ten zeerste. Wij hebben er daarom binnen onze mogelijkheden alles aan gedaan om invoering ervan te voorkomen.

Op 2 februari 2016 heeft in de Eerste Kamer stemming plaatsgevonden over het wetsvoorstel. In een ultieme poging de meerderheid in de Eerste Kamer te doen kantelen, hebben wij in samenwerking met VvAA ons protest laten klinken. Het bijgevoegde artikel is bedoeld vanuit een historisch perspectief, waarbij wij hebben teruggeblikt op het pré VAR tijdperk. De tijd waarin er grote onduidelijk heerste over de juridische en fiscale duiding van een arbeidsrelatie.

Nu de Eerste Kamer het voorstel heeft aangenomen, zullen de oude en onduidelijke tijden herleven. Werkt u met een praktijkmedewerker of een waarnemer? Of bent u zelf praktijkmedewerker?
Laat u zich niet op het verkeerde been zetten met de gedachte, dat de nieuwe modelovereenkomsten al het onheil wegnemen. Dat is niet het geval!

Klik hier om de PDF te bekijken.
Geplaatst: 1 mei 2017

Voor zomervakantie meer duidelijkheid over DBA

Voor veel ZZP-zorgverleners is de wet DBA erg belangrijk. Van helder heeft daar al veel over gepubliceerd en vorig jaar twee druk bezochte klantenavonden over gehouden. Zie daarvoor ook elders op deze site. De handhaving van de wet is opgeschort tot 1 januari 2018 zodat opdrachtgevers in principe geen risico’s lopen. Opdrachtnemers krijgen mogelijk wel te maken met controle van hun aangifte inkomstenbelasting. Dan is niet zeker of men nog wel als ondernemer geaccepteerd wordt.

De hierboven genoemde zekerheid voor opdrachtgevers geldt tot 1 januari 2018 en alleen als men niet kwaadwillend is. Dus met opzet een situatie van schijnzelfstandigheid handhaaft terwijl men weet dat er een dienstbetrekking is. Dit zal in de situaties waarin met een modelovereenkomst voor de zorg wordt gewerkt, niet snel het geval zijn.

Reden voor de opschorting van de handhaving door de Belastingdienst is onder andere een onderzoek naar hoe de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ concreter kunnen worden ingevuld. De huidige wetgeving over dienstbetrekkingen dateert nog uit de vorige eeuw en het is duidelijk dat de samenleving erg verandert is en er een veelheid aan nieuwe verhoudingen is ontstaan. Dat onderzoek is nu bijna afgerond.

Nu de resultaten van dit onderzoek niet al te lang meer op zich laten wachten, wil staatssecretaris Wiebes van Financiën nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer meer duidelijkheid geven over het verdere traject. Dan zal ook blijken of de handhaving nog verder wordt opgeschort dan 1 januari 2018. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen.